DICOM – Tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một cuộc cách mạng làm thay đổi cơ bản thế giới dựa trên nền tảng công nghệ số, kết nối Internet, điện toán đám mây, công nghệ cảm biến, thực tế ảo…tác động mạnh mẽ đến chính trị, kinh tế, xã hội.

Thời gian: 05/12/2017 12:00 sáng

Địa điểm: khách sạn JW Mariot