EN – DICOM – Tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

EN – DICOM – Tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

EN - Chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một cuộc cách mạng làm thay đổi cơ bản thế giới dựa trên nền tảng công nghệ số, kết nối Internet, điện toán đám mây, công nghệ cảm biến, …

05/12/2017 12:00 am
khách sạn JW Mariot