Open this in UX Builder to add and edit content

Thiết bị gọi khẩn cấp

Thiết bị gọi khẩn cấp cho phép cư dân gọi video khẩn cấp thông qua thiết bị đặt tại khu vực công cộng và hành lang các tầng.